Mushroom Rock State Park, Kansas. Jan 1st 2012. - donm